کتاب مهارت های یادگیری

اگر می‌ خواهید تلاش‌ های علمی شما منجر به رشد و موفقیت چشمگیر شما گردد، باید بتوانید بر اساس روش‌ های اصولی و کارآمد مطالعه نمایید. به همین دلیل در این کتاب با عنوان “مهارت‌ های یادگیری” تلاش شده است به تمام نیازهای فراشناختی یک دانش‌ آموز و دانشجو در قالب یک مجموعه کاملا کاربردی پاسخ داده شود.