دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن.

اضطراب امتحان یک بیماری رایج در دانش‌آموزان است که ممکن است منجر به آسیب زدگی شود. به طور کلي اضطراب، توان بالفعل دانش‌آموزان و دانشجويان را به حـداقل رسـانده و يـا گـاهي کـاملاً از بـين مـي‌بـرد، در آنـان بـاور شکست‌پذيري ايجاد کرده و آنان را به انتقاد از خود وامي‌دارد، و منجر می‌شود قـدرت تمرکـز خـود را از دست بدهند. به همین دلیل افراد مبتلا به اضطراب امتحان اغلب نمي‌توانند به درستي از دستورالعمل‌هاي آزمون تبعيت کنند، و اطلاعات واضح و آشکار را يا ناديده مـي‌گيرنـد و يـا اشتباه مي‌فهمند. به همین دلیل است که اضطراب امتحان می‌تواند به شدت بر روی نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد. پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن به شما کمک میکند تا میزان اضطراب خود را در موقعیت امتحان شناسایی کنید. .

انجام آزمون