دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

1 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دوستانم مرا کودن بنامند.

2 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش بدانند.

3 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم مرا تحقیر کنند.

4 - اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم گمان کنند من کندذهن هستند.

5 - اگر امتحانی را بد بدهم، خیلی نگران می شوم که استادم در مورد من چه فکری می کند یا چه کاری انجام می دهد.

6 - خیلی نگرانم که دوستانم نمرات بالایی در امتحان بیاورند و فقط من نمره پایین بگیرم.

7 - خیلی نگرانم که شکست در امتحانات باعث بشود که از نظر اجتماعی خجالت زده شوم.

8 - خیلی نگرانم، چون والدینم مایل نیستند در امتحانی شکست بخورم.

9 - در زمان امتحان افکار روشن است و من به طور مرتب تمام سوال ها را پاسخ می دهم.

10 - در زمان امتحان احساس می کنم حالت خوبی دارم و کاملا مرتب هستم.

11 - احساس برای اینکه در امتحاناتم موفق باشم شانس خوبی دارم.

12 - معمولا در امتحانات عملکرد خوبی دارم.

13 - احساس می کنم نمی توانم به موقع در امتحانات قرار بگیرم.

14 - در امتحان احساس می کنم مغزم خالی شده است، و تمام چیزهایی را که یاد گرفته ام فراموش کرده ام.

15 - در زمان امتحان برایم مشکل است چیزهایی را که در مغرم وجود دارند به روش منظم سازمان بدهم.

16 - فکر می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاضر شوم، چون بدون شک شکست می خورم.

17 - قبل از امتحان برایم روشن است که حتما امتحانم را بد می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده شده باشم.

18 - قبل از امتحان بسیار عصبی هستم، حتی اگر برای آن به خوبی آمادگی داشته باشم.

19 - هنگامی که یر جلسه امتحان مهمی نشسته ام، احساس می کنم قلبم شدیدا می زند.

20 - در زمان امتحان تمام بدنم سفت می شود.

21 - من شدیدا از امتحان می ترسم.

22 - در زمان امتحان بسیار ناآرام و پریشان، خودم را از روی صندلی حرکت می دهم.

23 - من بدون هیچ تنش یا ناآرامی وارد جلسه امتحان می شوم.