دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه سنجش نشخوار فکری RRS

1 - در باره این موضوع فکر می کنم که چقدر تنها هستم.

2 - به این فکر می کنم که من نمی توانم کارم یا شغلم را به خوبی انجام دهم چون احساس بدی دارم.

3 - به این فکر می کنم که چقدر احساس خستگی و کوفتگی می کنم.

4 - به این فکر می کنم که چقدر تمرکز برایم سخت است.

5 - به این فکر می کنم که چقدر احساس بی انگیزگی و انفعال دارم.

6 - حوادث جاری را تحلیل می کنم تا دلیل افسردگیم را دریابم.

7 - در این مورد فکر می کنم که چطور دیگر هیچ چیز را احساس نمی کنم.

8 - به این فکر می کنم که چرا نمی توانم زندگی معمولیم را ادامه دهم.

9 - به این فکر می کنم که چرا همیشه به این صورت عکس العمل نشان می دهم.

10 - با خودم خلوت می کنم و به این فکر می کنم که چرا چنین احساسی دارم.

11 - به این فکر می کنم که چقدر غمگینم.

12 - به تمامی کوتاهی ها، شکست ها و اشتباهایم فکر می کنم.

13 - به این فکر می کنم که حال و حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.

14 - شخصیتم را تحلیل می کنم تا به دلیل افسردگیم پی ببرم.

15 - تنها به جایی می روم تا در باره احساس هایم فکر کنم.

16 - به این فکر می کنم که چقدر از دست خودم عصبانیم.

17 - به یک موزیک غمگین گوش می دهم.

18 - سعی می کنم با تمرکز بر روی احساس افسردگیم وضعم را درک کنم.

19 - آنچه در باره اش فکر می کنم روی کاغذ می نویسم تا آن راتحلیل کنم.

20 - در باره یکی از مشکلات اخیرم فکر می کنم و آرزو می کنم که ایکاش بهتر از این عمل کرده بودم.

21 - سعی می کنم نکته مثبتی را در باره آن شرایط پیدا کنم یا درسی را که می توان از آن شرایط آموخت به دست آورم.

22 - تلاش می کنم با مقایسه وضع کنونیم با حالات قبلی پی به علل آن ببرم.