دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

آزمون شخصیت‌شناسی مایر و بریگز MBTI

1 - خود مردم برای من جذابترند تا عقاید و احساسات آنها.

2 - دوست دارم به حقایق و جزئیات بپردازم.

3 - ترجیح میدهم با هر چیزی به طور منطقی برخورد کنم.

4 - دوست دارم مطابق برنامه ریزی عمل کنم.

5 - معتقدم که شناختن من دشوار است.

6 - دوست دارم بدانم فراتر از سطح ظاهری رویدادها چه اتفاقی میافتد.

7 - دوست دارم بیشتر به احساسم (ندای قلبم) توجه کنم تا عقلم.

8 - تغییر و تحولات زیاد در زندگی را دوست دارم.

9 - با دیگران بودن به من انرژی میدهد.

10 - خود را آدم واقع بینی میدانم.

11 - من معقول و بیطرف هستم.

12 - دوست دارم با دقت برنامه ریزی کنم.

13 - من آدم نسبتا عمیقی هستم.

14 - بعضیها مرا یک آدم خیالباف تلقی میکنند.

15 - در ارزیابی حرفها، بیشتر برایم مهم است که چه کسی این حرف را زده.

16 - من کنجکاو هستم.

17 - ارتباط برقرار کردن با دیگران را دوست دارم.

18 - ترجیح میدهم در همین لحظه زندگی کنم.

19 - اغلب بر پایه اصول و قواعد تصمیم میگیرم.

20 - خودم را قاطع و مصمم میدانم.

21 - دوست دارم با خودم خلوت کنم و درباره زندگی فکر کنم.

22 - من به نسبت دیگران خودم را آرمان گرا میدانم.

23 - سیاستهای تشویقی همیشه موثرتر از اجبار هستند.

24 - اتفاقات غیر منتظره را دوست دارم.

25 - در مقایسه با اطرافیانم، دوستان و آشنایان زیادی دارم.

26 - من اهل عمل هستم.

27 - گاهی اوقات لازم است در برابر دیگران، راسخ و محکم باشیم.

28 - همیشه دقیق و وقت شناس هستم.

29 - دوست دارم فقط با عده کمی دوست باشم اما صمیمی و نزدیک.

30 - تمایل به آینده نگری دارم.

31 - تلاش میکنم بین مردم، هماهنگی و توافق باشد.

32 - از تازگی و تنوع لذت میبرم.

33 - خودم را اجتماعی میدانم.

34 - دوست دارم محکم و با ایمان باشم.

35 - دوست دارم بفهمم چرا وقایع رخ میدهند.

36 - پایبند بودن به تکالیف و وظیفه ها برایم مهم است.

37 - با مردم بودن مرا خسته میکند.

38 - به الهامات و حس درونی خودم اهمیت زیادی میدهم.

39 - من با دیگران مهربان هستم و با آنها اظهار همدردی میکنم.

40 - زندگی را با آسودگی و بدون شتاب سپری میکنم.

41 - ممکن است بعضیها مرا نادان و سطحی پندارند.

42 - من واقع بین و اهل عمل هستم.

43 - عدالت مهمتر از محبت و دلسوزی است.

44 - مرتب و با انضباط هستم.

45 - خیلی وقتها دوست دارم با خودم تنها باشم.

46 - به احساسم در مورد آینده اطمینان میکنم.

47 - احساس را بر منطق ترجیح میدهم.

48 - بسیار انعطاف پذیر هستم.

49 - شناختن من آسان است.

50 - ارزش هر چیز به اندازه قیمت آن در بازار است.

51 - معتقدم که انسانها از مغز خود به حد کافی استفاده نمیکنند.

52 - دوست دارم همه چیز تحت کنترل من باشد.

53 - ترجیح میدهم با ایده ها و احساسات سروکار داشته باشم.

54 - ترجیح میدهم تصویری کلی از آنچه رخ میدهد داشته باشم.

55 - همدردی و بخشش والاترین ارزشهای من هستند.

56 - برای ایجاد انگیزه در خودم، به دیگران نیازی ندارم.