دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

در هر جمله با توجه به تطابق روش با روش یادگیری خود به گزینه از 1 تا 4 امتیاز دهید.
توجه : به گزینه های هر سوال نمیتوان امتیاز برابر داد

1 - هنگام يادگيري دوست دارم:

مطابق با احساسم با موضوع برخورد کنم.
نگاه کنم و گوش بدهم.
درباره عقاید و نظریه ها فکر کنم.
به انجام دادن کارها بپردازم.

2 - زماني خيلي خوب ياد مي‌گيرم كه:

به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا می کنم.
به دقت گوش می دهم و نگاه می کنم.
به تفکر منطقی اتکا می کنم.
برای انجام دادن کارها زحمت زیادی می کشم.

3 - در ضمن یادگیری:

احساس ها و واکنش های نیرومندی بر من حاکم می شود.
آرام و در خود هستم.
مایلم موضوع ها را از طریق استدلال کشف کنم.
احساس مسئولیت می کنم.

4 - من از این طریق یاد می گیرم::

احساس کردن
نگاه کردن
فکر کردن
انجام دادن

5 - در ضمن یادگیری:

پذیرای تجارب تازه ام.
به همه جنبه های مطلب توجه می کنم.
دوست دارم موضوع ها را تحلیل و آنها را به اجزای تشکیل دهنده شان تجربه کنم.
دوست دارم امور را شخصاً بیازمایم.

6 - در ضمن یادگیری:

از احساس درونی خود بهره می گیرم.
مشاهده گر هستم.
منطقی ام.
فردی فعال هستم.

7 - من به بهترین وجهی از:

ارتباط با دیگران یاد می گیرم.
راه مشاهده یاد می گیرم.
نظریه های عقلانی یاد می گیرم.
راه کوشش و تمرین یاد می گیرم.

8 - برای یادگیری:

غرق موضوع می شوم.
قبل از شروع، تأمل می کنم.
عقاید و نظریه ها را می پذیرم.
دوست دارم به نتایج کارها توجه کنم.

9 - زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:

به احساسم اطمینان می کنم.
به مشاهداتم اطمینان می کنم.
به عقاید و نظریه های خود اطمینان می کنم.
کارها را شخصاً انجام می دهم.

10 - در ضمن یادگیری:

پذیرا هستم.
بی نظر هستم.
منطقی هستم.
مسئولیت پذیر هستم.

11 - در ضمن یادگیری:

غرق موضوع می شوم.
دوست دارم مشاهده کنم.
موضوع ها را ارزیابی می کنم.
دوست دارم فعال باشم.

12 - زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که شخصی:

پذیرا و دور از تعصب باشم.
دقیق باشم.
عقاید را تجزیه و تحلیل کنم.
اهل عمل باشم.