دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

پرسشنامه ذهن آگاهی، توجه و هوشیاري.

پرسشنامه ذهن آگاهی، توجه و هوشیاري (Mindful Attention Awareness Scale = MAAS)
ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوهاي خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است. ذهن‌آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون است، بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می‌افتد: یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح. افراد داراي ذهن‌آگاهی واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراك می‌کنند و توانایی زیادي در مواجهه با دامنه گسترده‌اي از تفکرات، هیجانات و تجربه‌های خوشایند و ناخوشایند دارند. پرسشنامه ذهن آگاهی، توجه و هوشیاري توسط براون و ریان در سال 2003 براي اندازه‌گیري ذهن‌آگاهی یا توجه به آگاهی مبتنی بر زمان حال طراحی شده است. .

انجام آزمون