دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه ذهن آگاهی، توجه و هوشیاري

1 - میتوانم بعضی از هیجانات را تجربه کنم درحالی که نسبت به آنها آگاه نباشم و بعداً این آگاهی را پیدا کنم.

2 - بسیاري از کارها را به دلیل بیدقتی، عدم توجه و یا فکر کردن به مسائل دیگر از قلم می- اندازم.

3 - تمرکز بر روي آنچه در حال حاضر برایم اتفاق میافتد مشکل است.

4 - تمایل دارم براي رسیدن به جایی با سرعت حرکت کنم بدون اینکه در طول راه به آنچه اتفاق میافتد توجه داشته باشم.

5 - تمایل ندارم به تنشها و یا ناراحتیهاي جسمی ساده توجه کنم، مگر اینکه شدت ناراحتی توجه مرا جلب کند.

6 - نام افراد را تقریباً هر زمان که میخواهم در اولین برخورد به کار ببرم، فراموش میکنم.

7 - به نظر میرسد به صورت خودکار و بدون اینکه از آنچه انجام میدهم آگاهی داشته باشم کارهایم را انجام میدهم.

8 - با عجله سراغ فعالیتهایم میروم، بدون اینکه واقعاً به آنها توجه داشته باشم.

9 - آنچنان غرق در هدف میشوم که تمرکز خود را در اقدام براي رسیدن به آن از دست میدهم.

10 - کارها یا وظایفام را به صورت خودکار و بدون اینکه از آنها آگاهی داشته باشم انجام میدهم.

11 - خودم را در حالی که به حرفهاي کسی گوش میدهم و در همان زمان کار دیگري انجام میدهم، میبینم.

12 - به طور ناخواسته به جایی میروم که بعداً از اینکه آنجا رفتهام، تعجب میکنم.

13 - در مورد آینده یا گذشته پریشانی و اشتغال فکري دارم.

14 - کارهایی را بدون اینکه به آنها توجهی داشته باشم انجام میدهم.

15 - غذا (میان وعده) میخورم بدون اینکه از آنچه میخورم، آگاهی داشته باشم.