دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

پرسشنامه انگیزه.

پرسشنامه انگیزه مشتمل بر ۳۰ سوال است که برای سنجش انگیزه در افراد بکار می‌رود. انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می‌گردد. انگیزه‌های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است. انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. روانشناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرو بخشیده و به آن جهت می‌دهد.ست. .

انجام آزمون