دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه انگیزه

1 - سعی می کنم خوب فکر کنم ،هر چقدر هم احساسم بد باشد.

2 - مردم زمانی که کمتر احساساتی شوند و بیشتر فکر کنند، بهتر عمل می کنند.

3 - فکر نمی کنم توجه به هیجانات و حالات درونی چندان ارزش داشته باشد.

4 - زیاد به احساسی که دارم ، توجه نمی کنم.

5 - بعضی اوقات نمی توانم، احساساتم را به زبان بیاورم.

6 - بندرت در مورد احساسی که دارم ، گیج می شوم.

7 - احساسات به زندگی جهت می دهد.

8 - هر چند گاهی ناراحتم ، ولی اساسا خوش بینم.

9 - زمانی که ناراحتم ، می فهمم که بهترین چیزها در دنیا خیال باطل و فریب است.

10 - به با دل و جان عمل کردن ، معتقدم.

11 - هرگز نمی توانم بگویم ، احساسم چیست.

12 - بهترین راه برای اینکه احساساتم را اداره کنم ، تجربه ی آنها به بهترین شکل ممکن است.

13 - زمانی که ناراحت می شوم، تمام لذت های زندگی را بیاد می آورم.

14 - اعتقاد و نظراتم همیشه بسته به اینکه چه احساسی دارم ، تغییر می کند.

15 - اغلب از احساساتی که به یک موضوع دارم ، آگاهم.

16 - معمولا در مورد اینکه چه احساسی دارم ، گیجم.

17 - هرگز نباید احساسات راهنما آدم باشند.

18 - هرگز احساساتی نمی شوم.

19 - هرچند گاهی خوشحالم، با این حال اساسا نگاه خوش بینانه ای دارم.

20 - احساس راحتی نسبت به هیجاناتم دارم.

21 - به چگونگی احساساتم توجه زیادی می کنم.

22 - نمی توانم غیر از احساسی که دارم ، احساس دیگری را وانمود کنم.

23 - توجه زیادی به احساساتم نمی کنم.

24 - اغلب به احساساتم فکر می کنم.

25 - معمولا نسبت به احساساتم حس واضح و روشنی دارم.

26 - برایم مهم نیست چقدر حالم بد است ، سعی می کنم به چیزها خوشایند فکر کنم.

27 - احساسات ضعفی است که انسان دارد.

28 - معمولا احساساتم را در مورد یک موضوع می دانم.

29 - معمولا فکر کردن به احساساتتان ، اتلاف وقت است.

30 - من تقریبا همیشه می دانم دقیقا چه احساسی دارم.