مخفی asked 3 سال ago

تحصیلات من از شوهرم بیشتر است. این قضیه گاهی موجب ایجاد مشکل در زندگی مشترک ما شده است. برای حل مشکل، چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

2 Answers
Best Answer
بهرام مقدسی عضو سایت answered 3 سال ago

نکته بسیار ضروری این است که رفتار شما به گونه‌ای باشد که مدیریت شوهر بر زندگی را زیر سوال نبرد. سعی نکنید تحصیلات خود را به رخ او بکشید. در عوض، تا حد امکان با شوهر خود مشورت کرده و اقتدار او را تقویت نمایید. به یاد داشته باشید ضعیف شدن اقتدار مرد در خانواده، اصل زندگی را به مخاطره جدی میندازد. در مواردی که موضوعی را بهتر از شوهر خود می‌دانید، سعی کنید به صورت غیرمستقیم او را راهنمایی نمایید.

بهرام مقدسی عضو سایت answered 3 سال ago

نکته بسیار ضروری این است که رفتار شما به گونه‌ای باشد که مدیریت شوهر بر زندگی را زیر سوال نبرد. سعی نکنید تحصیلات خود را به رخ او بکشید. در عوض، تا حد امکان با شوهر خود مشورت کرده و اقتدار او را تقویت نمایید. به یاد داشته باشید ضعیف شدن اقتدار مرد در خانواده، اصل زندگی را به مخاطره جدی میندازد. در مواردی که موضوعی را بهتر از شوهر خود می‌دانید، سعی کنید به صورت غیرمستقیم او را راهنمایی نمایید.